Kristen friskola där en kristen livssyn genomsyrar hela skolverksamheten

Kristen-friskola

För oss är skolan så mycket mer än bara skolböcker och lektioner – vi vill ge kunskap för livet. Den kristna livssyn som genomsyrar vår skola skapar kunskap, trygghet och karaktär bland våra elever. Dagen de lämnar vår verksamhet ska de stå väl rustade för kommande utmaningar och ha en tyngre kunskapsryggsäck än när de kom hit. Med en tro på varje individs okränkbara värde och en välarbetad plan för likabehandling är vi en plats där barnen får blomstra.

Så jobbar en kristen friskola med elever från Mark, Varberg och Kungsbacka

Följer den svenska läroplanen

För samtliga konfessionella skolor krävs att svenska läroplanen följs, vilket säkerställer en likartad kunskapsinhämtning, oavsett vilken typ av skola barnen går på. I vårt fall följer vi LGR 11 och lägger fokus på en allsidig undervisning som ämnar höja elevernas kunskapsnivå. Genom samspel, reflektion och förståelse skapar vi nyfikenhet och vilja att fördjupa lärandet. Vi arbetar efter en process där dialog är en stor del av inlärandet. Dialogen gör att eleverna lär sig reflektera och uttrycka sina tankar, samtidigt som de lär sig att ta del av andras tankar och reflektioner.
Läroplanen tillsammans med den kristna värdegrunden skapar människor med hög kunskap och stor förståelse för vad det innebär att vara en god medmänniska. En skola ska hjälpa eleven vidare i sin utbildning så att hen i framtiden kan vara attraktiv på arbetsmarknaden, men för oss är även karaktärsbyggande utbildning en viktig byggsten.

Den kristna livssynen bygger på sunda värderingar om hur du behandlar din näste, och en förståelse för ditt eget värde. Dessa värderingar tillsammans med läroplanen och kompetenta lärare lägger en grund för eleven som hjälper denne att utvecklas och nå sina mål i livet. Vi anser att skolan har ett ansvar för hur samhället ska komma att se ut i framtiden och har en stark tro på våra elever och våra inlärningsprocesser.

Post navigation